YouTube Marketing

รับผลิตสื่อโฆษณาในรูปแบบต่างๆ และบริการลงโฆษณาบน YouTube

            เมื่อคุณต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ คุณจะเข้าไปที่เว็บไซต์อะไร
เมื่อคุณต้องการซื้อเสื้อผ้า คุณจะเข้าไปซื้อเสื้อผ้าที่ร้านอะไร
เมื่อคุณอยากรับประทานร้านข้าวแกงกะหรี่ที่อร่อย ร้านที่คุณจะเลือกกินคือร้านอะไร
ถ้าคุณอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ คุณนึกถึงร้านเฟอร์นิเจอร์ร้านไหนบ้าง

            เมื่อคุณต้องการซื้อสินค้าออนไลน์ แน่นอนคุณจะนึกถึง www.lazada.co.th, www.shoppee.com
เมื่อคุณต้องการซื้อเสื้อผ้า คุณอาจจะเข้าไปดูเสื้อผ้าที่ร้าน Zara หรือ ร้าน H&M 
คุณอาจจะนึกถึงร้าน Coco Ichibanya เวลาที่คุณอยากกินข้างแกงกะหรี่อร่อยๆ
Index Living Mall หรือ Ikea อาจจะเป็นแบรนด์ที่คุณนึกถึง เวลาที่คุณอยากซื้อเฟอร์นิเจอร์

            การทำให้แบรนด์สินค้าเข้าไปอยู่ในใจของคนมีความสำคัญมากต่อการเพิ่มยอดขายของธุรกิจเพราะคนจะตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ที่พวกเขารู้จัก เพราะฉะนั้น การทำให้คนรู้จักสินค้ามีเป็นขั้นตอนแรกของการทำการตลาด YouTube เป็นเว็บไซต์ที่มีอิทธิพลสูงมากในการสร้างการรับรู้แบรนด์ (brand awareness) YouTube ได้รับความนิยมเพราะวิดีโอใน YouTube มีเนื้อหาหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้ชมทุกเพศทุกวัย ทำให้ในปัจจุบันจำนวนคนที่ไทยที่ดู YouTube มีจำนวน 40 ล้านคน


โฆษณา

Skippable Ads

โฆษณาที่แทรกอยู่ก่อนและระหว่างชมวิดีโอ สามารถกดข้ามได้

 

Non-Skippable Ads

โฆษณาที่แทรกอยู่ก่อนและระหว่างชมวิดีโอ ไม่สามารถกดข้ามได้ มีระยะเวลาการรับชม 15-20 วินาที

 

Bumper Ads

โฆษณาก่อนเข้าชมวิดีโอ ผู้ชมต้องดูอย่างน้อย 6 วินาทีถึงจะกดข้ามได้

 

Banner Ads

แบนเนอร์ด้านขวาของวิดีโอ

 

Overlay Ads


แบนเนอร์จะปรากฏด้านล่างของวิดีโอ ผู้ชมสามารถกดปิด