Email Marketing

             

              Email Marketing คือ การส่งอีเมลเพื่อส่งเสริมธุรกิจ เน้นการส่งอีเมลตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการเขียนเนื้อหาในอีเมลให้น่าสนใจ และบริการส่งอีเมลจำนวนมากไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาเดียวกัน