Email Marketing

             

              Email Marketing คือการส่งอีเมลเพื่อส่งเสริมธุรกิจ เน้นการส่งอีเมลตรงกลุ่มเป้าหมาย เน้นการเขียนเนื้อหาในอีเมลให้น่าสนใจ และบริการส่งอีเมลจำนวนมากไปยังกลุ่มเป้าหมายในเวลาเดียวกัน
            การส่งอีเมลมี 2 แบบด้วยกัน แบบแรกเรียกว่า Transactional Email เป็นอีเมลที่ส่งให้คนต่อคน เช่น Gmail หรือ Hotmail แบบที่ 2 เรียกว่า Email Marketing ซึ่งมีการนำ Email Marketing Software มาใช้เพื่อให้ส่งอีเมลได้ครั้งละมากๆ